บริษัทวัฒนชัยวัสดุหล่มสัก จำกัด เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้าง

“จากคนหล่มสัก เพื่อชาวหล่มสัก”

เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้าง
อาคารหออภิบาลสงฆ์และหอผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลหล่มสัก เพชรบูรณ์  เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท